Таблиця 41.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, які не відображаються в балансі банку за справедливою вартістю


Таблиця 41.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, які не відображаються в балансі банку за справедливою вартістю

(тис.грн)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

балансова вартість 

справедлива вартість 

балансова вартість 

справедлива вартість 

  1

Цінні папери в портфелі банку на продаж   

27 358

30 575

0

0


Балансову вартість цінних паперів в портфелі банку на продаж наведено за вирахування сформованого резерву.


На протязі 2008 року банком було продано певну групу споживчих кредитів, визнання яких за результатами 2007 року здійснювалось за амортизованою вартістю та визначення справедливої вартості яких було неможливо в наслідок відсутності ринку подібних інструментів. Результат від реалізації кредитів, балансова вартість яких складала 35 070,4 тис.грн. становить (1052,1) тис.грн.


Примітка 42. Операції з пов'язаними особами

^ Таблиця 42.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Торгові цінні папери 

0

0

0

0

0

0Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

0

0Кошти в інших банках 

0

12 360

0

0

0

157Кредити та заборгованість клієнтів 

0

0

0

1 858

0

51 252Резерв під заборгованість за кредитами 

0

0

0

52

0

69

6

Резерв за коштами в інших банках

0

247

0

0

0

3Цінні папери в портфелі банку на продаж 

0

0

0

0

0

0

8

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

0

0Інвестиції в асоційовані компанії 

0

0

0

0

0

0

10 

Інші активи 

0

0

0

0

0

0

11 

Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття 

0

0

0

0

0

0

12 

Кошти банків 

0

11 302

0

0

0

7

13 

Кошти клієнтів 

0

0

0

8 292

0

20 533

14 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

0

0

0

0

0

0

15 

Інші залучені кошти 

0

0

0

0

0

0

16 

Резерви за зобов'язаннями 

0

0

0

2

0

0

17 

Інші зобов'язання 

0

0

0

670

0

0

18 

Субординований борг 

0

0

0

0

0

39 660

19

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 

0

0

0

0

0

0


^ Таблиця 42.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний рік

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Процентні доходи 

0

0

0

469

0

1 177Процентні витрати 

0

0

0

2 081

0

4 871Резерви під заборгованість за кредитами 

0

0

0

(133)

0

( 3)Дивіденди 

0

0

0

0

0

0Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

0

0

0

0

0

0Результат від переоцінки інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

0

0

Результат від торгівлі іноземною валютою 

0

0

0

0

0

0Результат від переоцінки іноземної валюти 

0

0

0

0

0

0Комісійні доходи 

0

1

0

8

0

149

10 

Комісійні витрати 

0

0

0

0

0

0

11 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0

0

0

0

0

0

12 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0

0

0

0

0

0

13 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

0

0

0

0

0

0

14 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

0

0

15 

Резерви за зобов'язаннями 

0

0

0

1

0

0

16 

Інші операційні доходи 


0


0


0

2

0


6

17 

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 

0

0

0

0

0

0

18 

Адміністративні та інші операційні витрати 

0

0

0

0

0

0

19 

Частка прибутку асоційованих компаній 

0

0

0

0

0

0^ Таблиця 42.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами

за станом на кінець дня 31 грудня звітного року

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Гарантії надані 

0

0

0

0

0

0Гарантії отримані 

0

0

0

0

0

0Імпортні акредитиви 

0

0

0

0

0

0Експортні акредитиви 

0

0

0

0

0

0Інші зобов'язання 

0

0

0

670

0

0Інші потенційні зобов'язання 

0

0

0

0

0

0^ Таблиця 42.4. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом звітного року

(тис.грн.)*

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Сума кредитів, що надані пов'язаним особам протягом року **0  0  0

2 970

0

461 604

Сума кредитів, що погашені пов'язаними особами протягом року ***000

5 309

0

526 484

*суми в іноземній валюті переведені в грн.еквівалент за курсом НБУ на 31.12.2008 р.

**суми кредитів, що надані в період дії інсайдерства

*** суми кредитів, що погашені до кінця року

^ Таблиця 42.5 Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року

(тис.грн.)*

Рядок 

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Торгові цінні папери 

0

0

0

0

0

0Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

0

0Кошти в інших банках 

0

0

0

0

0

1 406Кредити та заборгованість клієнтів 

0

0

0


4 598


0


3 039Резерв під заборгованість за кредитами 


0


0


0


132 510


0


52

6

Резерв за коштами в інших банках

0

0

0

0

0

28Цінні папери в портфелі банку на продаж 

0

0

0

0

0

0

8

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

0

0Інвестиції в асоційовані компанії 

0

0

0

0

0

0

10 

Інші активи 

0

0

0

0

0

0

11 

Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття 

0

0

0

0

0

0

12 

Кошти банків 

0

0

0

0

0

339 671

13 

Кошти клієнтів 

0

0

0

38 484

0

119 557

14 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

0

0

0

0

0

0

15 

Інші залучені кошти 

0

0

0

0

0

0

16 

Резерви за зобов'язаннями 

0

0

0

0

0

0

17 

Інші зобов'язання 

0

0

0

80

0

60

18 

Субординований борг 

0

0

0

0

0

0

19

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 

0

0

0

0

0

0

^ Таблиця 42.6 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній рік

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Процентні доходи 

0

0

0

101

0

449Процентні витрати 

0

0

0

974

0

4 603Резерви під заборгованість за кредитами 

0

0

0

129

0

(227)Дивіденди 

0

0

0

0

0

0Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

0

0

0

0

0

0Результат від переоцінки інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

0

0Результат від торгівлі іноземною валютою 

0

0

0

0

0

0Результат від переоцінки іноземної валюти 

0

0

0

0

0

0Комісійні доходи 

0

0

0

3

0

75

10 

Комісійні витрати 

0

0

0

0

0

0

11 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0

0

0

0

0

0

12 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0

0

0

0

0

0

13 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

0

0

0

0

0

0

14 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

0

0

15 

Резерви за зобов'язаннями 

0

0

0

0

0

0

16 

Інші операційні доходи 

0

0

0

0

0

0

17 

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 

0

0

0

0

0

0

18 

Адміністративні та інші операційні витрати 

0

0

0

0

0

0

19 

Частка прибутку асоційованих компаній 

0

0

0

0

0

0

^ Таблиця 42.7 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року

(тис.грн.)*

Рядок 

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Гарантії надані 

0

0

0

0

0

0Гарантії отримані 

0

0

0

0

0

0Імпортні акредитиви 

0

0

0

0

0

0Експортні акредитиви 

0

0

0

0

0

0Інші зобов'язання 

0

0

0

80

0

60Інші потенційні зобов'язання 

0

0

0

0

0

0

^ Таблиця 42.8 Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом звітного року

(тис.грн.)*

Найменування статті 

Материнська компанія 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Дочірні компанії 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи Сума кредитів, що надані пов'язаним особам протягом року **0  0  0

3 601

0

1 859

Сума кредитів, що погашені пов'язаними особами протягом року ***000

678

0

2366

* суми в іноземній валюті переведені в грн.еквівалент за курсом НБУ на 31.12.2008 р

**суми кредитів, що надані в період дії інсайдерства

*** суми кредитів, що погашені до кінця року


^ Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

витрати 

нараховане зобов'язання 

витрати 

нараховане зобов'язання Поточні виплати працівникам 

  6 809

 0 

4 206  

0  Виплати по закінченні трудової діяльності 

  0

 0 

0  

0  Інші довгострокові виплати працівникам 

  0

 0 

0  

0  Виплати при звільненні 

  190

 0 

77  

0  Виплати інструментами власного капіталу банку 

  0

 0 

0  

0  


^ Примітка 43. Основні дочірні та асоційовані компанії


ВАТ «БТА Банк» не здійснював інвестиції в дочірні та асоційовані компанії.


Примітка 44. Об'єднання компаній

Примітка не складається, оскільки протягом звітного та попереднього років об'єднання компаній не відбувалось.

^ Примітка 45. Події після дати балансу

Після звітної дати, але до дати затвердження фінансового звіту, Банком здійснені технічні процедури щодо коригування балансової вартості кредитних та вкладних (депозитних) операцій, видача/залучення яких відбулося до 1 січня 2009 року, на суму різниці між балансовою вартістю станом на 31.12.2009 року та сумою очікуваних майбутніх грошових потоків за кредитом/вкладом (депозитом), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. В результаті здійснених коригувань збільшено доходи поточного року на 112 033,17 грн.

^ Примітка 46. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту

Основні відомості про аудиторську фірму:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма „Об’єднана аудиторська група” (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30489132, зареєстрована Старокиївською державною адміністрацією м. Києва 9 серпня 1999 р.) діє на підставі ліцензії Аудиторської Палати України №2141 від 30 вересня 1999 року (дійсна до 26.01.2001 р.) та на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2141 згідно рішення АПУ № 98 від 26.01.2001 р., відповідно до рішенням АПУ №156/6 від 15 грудня 2006 р. дію Свідоцтва продовжено до 15 грудня 2010 р.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України ТОВ АФ «Об’єднана аудиторська група» внесена до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (Свідоцтво №75, згідно рішення ДКЦПФР №313 від 13.02.2007р., дійсне до 15.12.2010 р.).

За результатами перевірки річної фінансової звітності ВАТ «БТА Банк» станом на кінець дня 31 грудня 2008 р. та за 2008 р. наданий умовно-позитивний аудиторський висновок, підписаний генеральним директором ТОВ АФ «Об’єднана аудиторська група» Жучковою І.В., яка має чинний сертифікат Національного банку України на право здійснення аудиту банків № 0000023 від 28.12.2004р. (чинний до 01.01.2010 р.) та свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків № 0000002 від 30.08.2007 р. (чинне до 01.01.2010р.), свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серія АА №514 від 26.01.2005 р. (чинне до 30.07.2009 р.)
0943731819421650.html
0943841305967923.html
0943865967871959.html
0943936134872808.html
0944061748057434.html