Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни - страница 2

^ 2. НАЧАЛЬНИК ВОДОВОДУ
Завдання та обов'язки. Організовує виконання робіт з водопостачання згідно із встановленим планом водокористування. Контролює виконання договірних зобов'язань споживачами. Розробляє і подає пропозиції щодо поліпшення водозабезпеченості (регулювання водного режиму), забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Організовує ліквідацію аварій та пошкоджень на водоводі та у виробничих приміщеннях. Забезпечує стабільну роботу водоводу за графіком. Аналізує виробничу діяльність експлуатаційних дільниць з питань водокористування та гідрометрії. Контролює додержання термінів виконання заходів з обслуговування водоводу. Веде журнал дефектів, виявлених у виробничому процесі. Координує роботу дільниць, забезпечує навчання робітників та підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежного захисту.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації меліоративних систем; інструкції та інші керівні документи щодо виробничої діяльності; технічний стан системи; умови водонагляду та водопостачання; склад водокористувачів; гідрометричне обладнання та прилади; методи організації оперативного обліку розподілу води, диспетчерського обслуговування; економіку та організацію виробництва, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.
^ 3. НАЧАЛЬНИК ВОДОСХОВИЩА
Завдання та обов'язки. Організовує виконання виробничих завдань, утримання в справному стані та правильну технічну експлуатацію гідротехнічних споруд водосховища, усіх допоміжних пристроїв, устаткування насосної та фільтрувальної станцій. Забезпечує належний санітарний стан водосховища і території зон санітарної охорони. Контролює виконання правил технічної експлуатації споруд, забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Забезпечує ліквідацію аварій та пошкоджень на насосних, фільтрувальних станціях, інших гідротехнічних спорудах. Контролює виконання персоналом правил технічної експлуатації, терміни виконання завдань, ведення первинної документації, журналу виявлених дефектів виробничого процесу. Забезпечує навчання робітників, підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробничої діяльності; будову та технічний стан усіх споруд водосховища; гідрометричне обладнання та прилади; основи економіки, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.
^ 4. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Завдання та обов'язки. Забезпечує оптимальний режим роботи систем водопостачання, водовідведення. Координує діяльність аварійно-диспетчерської служби (АДС) водопровідного та каналізаційного господарства (ВКГ) з іншими аварійними службами міста. Вживає термінових заходів для локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень у системі ВКГ. Розв'язує питання передислокації робочої сили, механізмів і транспорту на місця пошкоджень. Аналізує причини аварій, пошкоджень. Аналізує показники роботи системи з метою виявлення причин відхилень від заданого режиму, порушення технологічного процесу.

Розробляє заходи щодо вдосконалення аварійно-диспетчерської служби. Затверджує графіки роботи чергового персоналу АДС. Забезпечує підвищення кваліфікації персоналу АДС, упровадження нових засобів механізації та автоматизації. Здійснює постійний контроль за технічно правильною експлуатацією обладнання. Забезпечує найсприятливіші умови роботи, підвищення культури виробництва. Контролює правильність ведення документації, своєчасність складання звітів за встановленими формами. Контролює додержання працівниками АДС виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вивчає передовий досвід у сфері оперативного управління виробництвом. Бере участь у розробленні та здійсненні планів організації виробництва, праці та управління.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні; методичні та нормативні матеріали щодо оперативного керування в системі водопровідно-каналізаційного господарства; правила технічної експлуатації систем водопостачання, водовідведення; технологічний процес водопідготовки, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод; структуру підприємства, схеми водопостачання і водовідведення; виробничі потужності водопровідного та каналізаційного господарства, конструктивні особливості й технічні характеристики устаткування насосних станцій водопроводу і каналізації, режим їх роботи; засоби механізації інженерно-технічних робіт; організацію оперативного обліку виробництва; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; перспективу розвитку водопровідного та каналізаційного господарства; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки й техніки в галузі водопостачання і водовідведення та досвід передових підприємств щодо організації аварійно-диспетчерської служби.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

0917675911781929.html
0917824069783654.html
0917986953631022.html
0918033407233614.html
0918167102981186.html